کلاس های کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی
اساتید
مدیریت بازرگانی
کلاس آنلاین
ارشد آموزش زبان انگلیسی|موسسه ماهان
ارشد مترجمی زبان انگلیسی|موسسه ماهان
دکتر مدرسی
حسابداری
روانشناسی عمومی
روانشناسی بالینی
هنرهای پژوهشی
اقتصاد
ادبیات
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی (دکتری)
نمونه کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
نمونه کلاس مجازی درس تئوری حسابداری
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت مالی (دکتری)
نمونه کلاس های آنلاین ارشد|موسسه ماهان
نمونه فیلم های دروس رشته حسابداری (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت بازرگانی (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت مالی (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت دولتی (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت فناوری اطلاعات (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته مدیریت منابع انسانی(ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته اقتصاد (ارشد)
نمونه فیلم های دروس رشته هنرهای پژوهشی(ارشد)